Top Post Ad

स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्याकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन

 शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेसाठी अर्ज करावे

 ठाणे - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ लि. हि महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची कोकण विभागासाठीची उपकंपनी आहे. सदरचे महामंडळ हे शासनाच्या मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असून हे महामंडळ इतर मागासवर्ग प्रवर्गांतील व्यक्तींना स्वयंरोजगाराकरीता अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देत आहे.  महामंडळातर्फे 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी उद्दिष्ठ जिल्हा कार्यालय, ठाणे यांना प्राप्त झाले आहे. लाभार्थींनी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑन लाईन पध्दतीने अर्ज दाखल करावयाचे आहेत.

  • बीज भांडवल योजना - भौतीक - 56, आर्थिक(लक्ष) - 32.00. 
  • वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना -भौतीक -  140, आर्थिक(लक्ष) - 159.60. 
  • गट कर्ज व्याज परतावा योजना - भौतीक - 32, आर्थिक(लक्ष) - 180. 60.            
  • थेट कर्ज योजना (महामंडळ) -भौतीक - 110, आर्थिक (लक्ष) – 110.00.

            महामंडळाच्या कर्ज योजना व त्यामधील अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहेत.

अ) बीज भांडवल योजना :- राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा अग्रणी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. महामंडळाचा सहभाग 20 टक्के, बँकेचा सहभाग 75 टक्के व लाभार्थी सहभाग 5 टक्के राहिल. या योजनेमध्ये प्रकल्प मर्यादा 5 लक्ष इतकी आहे. व्याजाचा दर 6 टक्के असून परतफेडीचा कालावधी 5 वर्ष इतका आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 1.00 लक्ष पर्यंत आहे.

ब) थेट कर्ज योजना :- बिगर व्याजी कर्ज , 4 वर्षात परतफेड, कर्ज रु. 1 लक्ष. अर्जदाराचे वय 18 ते 55 पर्यंत, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला 1 लक्ष पर्यंत, सिबील स्कोर 500 च्यावर, रहिवासी दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, शैक्षणिक पुरावा, रेशन कार्ड, आधार लिंक बँकेचे पासबुक, व्यवसाय जागेचे प्रमाणपत्र, जागेच्या मालकी हक्काचा पुरावा/भाडे करारनामा, व्यवसाय परवाना (उद्योग अधार /शॉप ॲक्ट/उद्यम), तांत्रिक कौशल्य प्रमाणपत्र, जामीनदार : दोन शासकीय अथवा सात बारा.

क) वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना :- बिगर व्याजी कर्ज, 5 वर्षात परतफेड, बँकेमार्फत कर्ज (राष्ट्रीयकत व इतर शैड्यूल बँक), कर्ज मर्यादा रु. 10 लक्ष. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 पर्यंत, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला 8 लक्ष पर्यंत, रहिवासी दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, शैक्षणिक पुरावा, रेशन कार्ड, आधार लिंक बँकेचे पासबुक, व्यवसाय परवाना (उद्योग अधार/शॉप ॲक्ट/उद्यम), ज्या बँकेत कर्ज अर्ज दाखल करावयाचा आहे त्या बँकेचे पासबुक झेरॉक्स.

ड) गट कर्ज व्याज परतावा योजना :- बिगर व्याजी कर्ज, 5 वर्षांत परतफेड, बँकेमार्फत कर्ज (राष्ट्रीयकृत व इतर शेडयूल बँक), कर्ज मर्यादा रु. 50 लक्ष. बचत गट, भागीदारी संस्था, अर्जदाराचे वय 18 ते 45 पर्यंत. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला 8 लक्ष पर्यंत, रहिवासी दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, शैक्षणिक पुरावा, रेशन कार्ड, आधार लिंक बँकेचे पासबुक, व्यवसाय परवाना (उद्योग अधार/शॉप ॲक्ट), ज्या बँकेत कर्ज अर्ज दाखल करावयाचा आहे त्या बँकेचे पासबुक झेरॉक्स, नोंदणी प्रमाणपत्र.

            ऑनलाईन अर्ज : www.msobcfdc.org/msobcfdc.in  या संकेत स्थळावर करावयाचा असून अर्ज करण्यासाठी याप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे जिल्हा व्यवस्थापक शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ लि. ठाणे यांनी कळविले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com